Hercegovini – Safvet beg Basagic

 

Hercegovini – Safvet beg Basagic

 

Već je širom preko bijela svijeta

Prelećelo punih deset ljeta

Kako ni jesam, zemljo Hercegova,

Vidio tvojih kršnije bregova,

Bujnih polja, zelenije gora

I pećina – vilinskije dvora,

Gdjeno vile sokolove hrane,

Da te ljube i oda zla brane,

Da ti slavu u vijence pletu

I raznose po bijelom svijetu.

Herceg-zemljo, moje milovanje,

Herceg-zemljo, moje sve uzdanje!

Ti si meni što sokolu krila,

Ti si meni što junaku vila;

S tobom mi je živjet, umrijeti,

Veselit se, jade podnijeti;

Ponosim se tvojom slavom starom

Ko proljeće bijelim beharom;

Ta bez tebe meni nema sreće,

S tobom niko rastavit me neće!

 

 

O mila, o sveta, o časna grudo,

Gdjeno sam najpre ugledo sunce jarko,

Oh, kako te moje srce mlado

Ljubi jako.

Ja nijesam znao da tolika ljubav

Pram tebi tinja sred mojije grudi,

Ta cio svijet je u svom krasu ubav,

A svi na svijetu jednaki su ljudi.

Da, tako sam ja mislio i snivo

Udaljen od tebe, domovino mila,

Al’ evo sada moje srce živo

Najsretnije kuca sred tvojega krila.

I ja bih, vjeruj, zakleti se smio

Da nema kraja sred bijela svijeta

Koji bi meni tebe naknadio,

O Hercegovino, o zemljo sveta!

Sve što imade u prirodi bajnoj,

Da ljudsko srce zanese, opčara;

Sve to u tebi, zemlji veličajnoj,

Pred mojijem očima se stvara.

 

 

Ljepa ti si, Herceg-zemljo,

Ljepša si od majskog cvijeta,

Milija si oku mome

Od ostalog svega svijeta.

Šarno cvijeće tvoga polja,

Svijetlo borje tvoga gaja,

Više mome oku gode

Već vrtovi Eden-raja.

Ko je gledo tvoje stijenje,

Tvoje gore bijelih glava,

Tvoje rijeke, što se viju

Preko polja i dubrava,

Ko je gledo tvoja vrela

Kako skaču, kako pjene,

Zadivit ga mnogo neće

Čari bajne Hipokrene.

Ne imadeš rimskih slika,

Ni saraja arapskije,

Ni misirskih piramida,

Ni hramova helenskije;

Ali sve to ne priječi

Hercegovče kršno tvoje,

Da te ljubi, da te slavi,

I slatke ti pjesme poje.

 

 

Još da tebe, mili dome,

Ne sjećam se svakog časa,

Ne bi bilo sinu tvome

Na svijetu više spasa.

Ako meni sudba krati

Svoje zlato obljubiti,

Ta ne krati, mila mati,

Za te mrijeti i živiti.

Bijedno se srce moje

S tijem tješi, tome nada,

Za čestito ime tvoje,

Da žrtvujem sebe mlada.

I ta slava, mila slava,

Kad na licu sjetu smrvi,

Od goluba stvori lava,

Koji živi da se krvi.

Tad opašem sablju britku,

Časni spomen od djedova,

Na oštricu čiju vitku

Urezana stoje slova:

"Kad opašeš sablju ovu,

Budi rodu svom na diku,

Ljubi zemlju Hercegovu

I stoj njojzi na braniku!

Pa ćeš sinko sretan biti

Ko što su ti bili pređi,

A spomen ćeš ostaviti

Na dušmana njena leđi’."

 

 

Komentariši