Mostarom, ovih dana i mjeseci: Kolektori i kanalizacijaŠta se radi, šta se kopa, riječ stručnjaka: Oko kanalizacije i kolektora

Fotografija napravljena 29. aprila 2017.
Iskop ispusta oborinske kanalizacije. EU finansira izgradnju kolektora kombinacijom kredita i bespovratno. Sistem je separatni, fekalna kanalizacija je odvojena od oborinske. Oborinske vode se ispuštaju direktno u Neretvu bez nekog tretmana. Fekalna kanalizacija se vodi glavnim kolektorima, lijevom i desnom stranom. Na lijevoj strani treba da se završi najteža dionica, od željezničke stanice do Lučkog mosta. Dio od Narodnog pozorišta do Lučkog mosta raditi će se tunelom (mašinom "krticom"). Na desnoj strani ostala je nezavršena dionica od Doma penzionera (Ero) do Žitoprometovih silosa. Dijelovi grada koji su niži od kote kolektora (svi sokaci prema Neretvi, Luka, Cernica, itd) imaju gravitacioni i tlačni fekalni sistem i to je uglavnom sve završeno. Gravitacioni vodovi dovode kanalizaciju do sabirnih šahtova, a odatle fekalne vode muljne pumpe tlačnim vodom pumpaju nazad u glavni kolektor. Kolektor sa lijeve obale, malo prije Avijatičarskog mosta, prelazi Neretvu i spaja se sa desnim kolektorom. Tako objedinjeni cjevovod ide dalje do prečistača koji je već izgrađen južno od pomenutog mosta.


(Ahmet Kurt/facebook)

Komentariši